Transpersoonlijke counseling

Je kunt in mijn praktijk ook terecht voor transpersoonlijke counseling. Dit kan zonder astrologie, hoewel ik de inzet van transpersoonlijke astrologie hierbij van harte kan aanraden. 

De zestiger jaren van de 20ste eeuw is het decennium waarin de transpersoonlijke psychologie als discipline is ontstaan en daarmee ook een nieuw holistisch, integraal en non-duaal perspectief om mensen in hun persoonlijke, innerlijke en spirituele ontwikkeling bij te staan met transpersoonlijke counseling.

Transpersoonlijk
Het woord 'transpersoonlijk' wijst op de dimensie van bewustzijn die voorbij de persoonlijkheid ligt. Daarin gaat het over bijzondere bewustijnzijnservaringen. En tegelijkertijd wijst het ook op het gegeven dat via jouw persoonlijkheid (als instrument) ervaringen of kwaliteiten uit een wijdere bewustzijnsdimensie zich kunnen manifesteren, waaronder bijvoorbeeld je zielskwaliteiten. 

Hiervoor is het van belang een sterke en gezonde persoonlijkheid te ontwikkelen. En je daar tegelijkertijd ook van te kunnen disidentificeren. Zo kun je je openen voor je ziel en die manifesteren in deze realiteit. Als ziel maak je een reis weg van de bron, en weer terug. Je huidige leven is een transpersoonlijk kruispunt van die twee zielsbewegingen. Het woordje 'trans' in transpersoonlijk komt uit het Grieks en betekent zowel 'voorbij' als 'doorheen'. Voorbij het gefragmenteerde ego én door de geïntegreerde persoonlijkheid heen. Zo ontvouwt zich een belichaamde spiritualiteit en spirituele belichaming.

Counseling
In counseling staat bewustwording en een procesmatige benadering centraal. In counseling kunnen we zowel het verleden inkijken (ervaringen, gebeurtenissen en dynamiek) als de toekomst (innerlijke ontwikkeling en je potentieel bewustworden). Maar op een andere manier dan dat in therapie en coaching gebeurt. Als counselor diagnostiseer en behandel ik je niet ter genezing (zoals in een therapie). En in counseling gaat het ook niet om op systematische wijze doelen van welke aard dan ook te bereiken (zoals dat in coaching gaat). Als counselor luister ik empathisch en oordeelloos, schep inzicht, belicht, verhelder, verdiep, reflecteer met het oog op wat je in het verleden hebt ervaren en wat er is gebeurd. En in de toekomst zich kan ontwikkelen vanuit het aanwezige potentieel in jou. Ik ondersteun je in het integreren daarvan en ik geef je desgewenst raad. 

Hierbij gaat het in het bijzonder over ervaringen die zich op de transpersoonlijke laag van bewustzijn afspelen. Die ervaringen — waarbij je het gevoel hebt dat je alledaagse identiteit wordt overschreden en verruimd — kunnen we ‘spiritueel’, ‘mystiek’, 'transcendent' of ‘paranormaal’ noemen. Ze geven vaak een gevoel van verhoogde betekenis en ze kunnen richtinggevend voor je zijn. Maar je kunt daarbij ook de ervaring hebben dat je op onbegrip stuit in je directe leefomgeving of de wijdere samenleving. Of je kunt je ervaringen niet zo makkelijk integreren, omdat ze nieuw voor je zijn en je geen begripskader hebt waarin je ze kunt plaatsen. Je kunt daardoor in verwarring raken. De reguliere hulpverlening pathologiseert dergelijke ervaringen soms ten onrechte. Als je zulke bijzondere bewustzijnservaringen hebt, kan ik je begeleiden met counseling op het transpersoonlijke vlak.

Spirituele ontwikkeling en spirituele crisis

Spirituele ontwikkeling (spiritual emergence) 
daadwerkelijk integreren in je leven is essentieel om als mens gezond te kunnen leven. Als transpersoonlijk counselor kan ik je in zo'n natuurlijk spiritueel ontwikkelingsproces bijstaan. Je kunt bij me terecht voor inzicht in persoonlijke en transpersoonlijke groei en ontwikkeling, en voor inzicht in je levensloop, levensvragen en zingeving. 

Maar je kunt ook bij me terecht als je je in een spirituele crisis (spiritual emergency) bevindt, waarbij diepgaande existentiële kwesties een rol kunnen spelen. Het begrijpen, duiden en verwerken van je eigen spirituele en/of bijzondere bewustzijnservaringen en daarop reflecteren, kunnen hierbij centraal staan.

Ik kan je ook bijstaan als je zit met vragen en problemen van psychosociale, emotionele of relationele aard op een manier die het transpersoonlijk ontwikkelingsperspectief integreert in het counseling-proces. Dat wil zeggen: ik ondersteun je zowel in het ontwikkelen van een gezonde, krachtige persoonlijkheid (growing up) als in het aangaan van schaduwwerk (cleaning up), als ook in het ontwikkelen van helder spiritueel bewustzijn (waking up) en het manifesteren van aanwezige wezenlijke kwaliteiten ten dienste van je naasten en de samenleving (showing up). Dat kan in het bijzonder ook met de inzet van transpersoonlijke astrologie. 

Inzet van transpersoonlijke astrologie
Met transpersoonlijke astrologie kan ik je diepgaand inzicht geven in je unieke potentieel, centrale levensthema’s, levensdynamiek, levensmissie en de ontwikkelingsweg van je ziel. We hebben een persoonlijkheid en we zijn een ziel (of: essentie van bewustzijn); beide floreren als ze zich op één spoor bewegen. Dit bevordert je innerlijke soevereiniteit waarmee je over de woelige baren van het leven kunt navigeren.

Transpersoonlijke counseling
Transpersoonlijke counseling is dus geen therapie of coaching in traditionele zin. Het is het doorlopen van een innerlijk ontwikkelingsproces, waarin jij en ik gedurende één of meerdere sessie(s) een bepaalde periode samen oplopen. 

Transpersoonlijke counseling varieert — in wederzijds overleg — van een eenmalig gesprek tot een traject van vijf sessies van een uur; in overleg kan de de duur van een sessie ook langer zijn en meer in aantal. 

Ik bied een luisterend oor vanuit oordeelloos gewaarzijn. Ik kan je begeleiden om ordening en helderheid te scheppen in wat je misschien ervaart als de chaos van je innerlijke worstelingen en dilemma’s. Ik bied je daarbij een innerlijke veilige, psychische ruimte waarin je alles kunt bespreken, hoe bijzonder, moeilijk, schokkend, complex of diep ook. Terwijl je voelt dat ik daar geen oordeel over heb en geheimhouding betracht.

Ik beschik over een inzichtscheppend vermogen vanuit een integraal en non-duaal perspectief en een meta-paradigmatische grondhouding. Dit is een grondhouding waarin ik me bewust ben van mijn eigen paradigma van waaruit ik werk, en tegelijkertijd alle mogelijke andere paradigma's respecteer en waardeer. Hierbij ben ik gericht op het in jou aanwezige potentieel, en werk daarmee vooral kracht- in plaats van klachtgericht.

Ik kan je counselen mede op grond van mijn eigen ervaring met meditatie en innerlijke, spirituele ontwikkelingsprocessen. Ik zet hierbij oordeelloos luisteren in, als ook het perspectief van non-duaal gewaarzijn. Ik beschik over decennialang opgebouwde kennis en inzichten in bewustzijn, westerse en oosterse filosofie, dieptepsychologie, transpersoonlijke psychologie, parapsychologie, westerse esoterie, psychosynthese, logotherapie, non-dualiteit (advaita en dzokchen) en integrale benaderingen van het leven.

Samenvattend 
Je kunt bij me terecht met:
- vragen/problemen op emotioneel, relationeel, existentieel en spiritueel gebied
- zingevingsvragen, zingevingsproblematiek
- thema's rond lijden aan het leven.

Of als je je bevindt in:
- een natuurlijk spiritueel bewustwordingsproces en daarin begeleiding wenst
- een spirituele crisis (maar niet in een psychose) en daarbij begeleiding wenst
- een heroriëntatie-proces (qua opleiding, werk, relatie of zingeving).

Of inzicht wilt krijgen in je:
- bijzondere bewustzijnservaringen
- mystieke eenheidservaringen
- levens- en zingevingsvragen
- zielskwaliteiten, levensthematiek en levensmissie.

Voor wie?
Ik werk met zelfstandig functionerende mensen die zich in een (trans)persoonlijk ontwikkelingsproces of bewustwordingsproces bevinden en/of te midden van een spirituele crisis (die niet pathologisch van aard is) en die intrinsiek gemotiveerd zijn daarin inzicht te willen krijgen, daarop te reflecteren en daarbij ondersteuning te zoeken.

Ik werk niet met mensen die te kampen hebben met zware psychosociale en/of psychopathologische problematiek. Er zijn grenzen aan mijn bereik en kunnen. Ik raad je dan ook aan in geval van zware psychosociale en/of psychopathologische problematiek, je te wenden tot de daartoe geschikte hulpverlening. 

'The connections revealed by astrology are so complex, intricate, creative, and highly imaginative that, in my opinion, they strongly point to a divine origin. They provide convincing evidence for a deep meaningful order underlying creation and for a superior cosmic intelligence that engendered it.'
- Stanislav Grof,
transpersoonlijk psycholoog