Privacy

Mandorla, gevestigd te Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1- Contactgegevens: https://lamandorla.nl
Mandorla - Praktijk voor transpersoonlijke astrologie & counseling
KvK: 85885363
Lars Hermesdorf is de functionaris gegevensbescherming van Mandorla
Hij is te bereiken via lhermesdorf@yahoo.com 

2 - Verwerking persoonsgegevens
Mandorla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- voor- en achternaam
- geboortegegevens
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- Overige persoonlijke data die je actief verstrekt tijdens een consult, in correspondentie of telefonisch.

3 - Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Mandorla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

4 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker zestien jaar of ouder is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via lhermesdorf@yahoo.com, dan verwijder ik deze informatie. 

5 - Geautomatiseerde besluitvorming
Mandorla neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6 - Bewaartermijn persoonsgegevens 
De wettelijke bewaartermijn voor de algemene en financiële administratie is zeven jaar. Mandorla bewaart je persoonsgegevens, tenzij je om verwijdering verzoekt, en je toestemming voor de opslag ervan intrekt. Ik bewaar de gegevens ten behoeve van studie, verbeteren van mijn praktijkvoering, inzetten bij mijn voorbereiding van jouw vervolgconsulten. Ik bewaar alle persoonlijke informatie veilig opgeborgen achter een wachtwoord dat alleen ik ken. Ik hanteer de geheimhoudingsplicht. Ik zal astrologische of persoonlijke informatie van jou als cliënt niet vrijgeven aan derden of bespreken met derden zonder toestemming van jou. Alles wat met jou tijdens een consult, voor- of nagesprek wordt besproken valt hieronder. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens van jou staan centraal. Indien ik horoscopen van cliënten gebruik voor onderzoek, dan anonimiseer ik de horoscopen en andere gegevens. Bescherming van deze gegevens is gewaarborgd. Dossiers en computers met informatie over cliënten zijn alleen bereikbaar voor mij omdat alleen ik het wachtwoord ken waarachter deze bestanden zijn opgeslagen. Indien je dit echter wenst, zal ik de informatie verwijderen. Zie hiertoe ook de informatie onder punt 9.

7 - Delen van persoonsgegevens met derden
Mandorla verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mandorla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8 - Cookies of vergelijkbare technieken
Mandorla gebruikt alleen functionele cookies. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mandorla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lhermesdorf@yahoo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Mocht je een klacht hebben over beheer en verwerking van je persoonsgegevens, dan hoor ik dat graag om het zo snel mogelijk te kunnen oplossen. Mocht mijn inspanning voor jou niet naar tevredenheid zijn, dan wil Mandorla je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

10 - Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Mandorla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via lhermesdorf@yahoo.com